Äänestys yhtiökokouksessa

Videoikoni_SKL_27x26 Animaatio sisältää ääntä (kesto: 1 min. 1 s.)

Taloyhtiön yhtiökokouspäätöksissä pääsääntö on yksimielisyys. Yksimielinen päätös syntyy useimmiten niin, että hallituksen päätösehdotukselle ei esitetä kokouksessa vaihtoehtoja eikä sitä vastusteta ja kokouksen puheenjohtaja toteaa päätöksen syntyneeksi hallituksen esityksen mukaisesti. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, eli samassa asiassa esitetään useampi päätösvaihtoehto, joista ei päästä yhteisymmärrykseen, on järjestettävä äänestys.

Yhtiökokouksessa järjestettävässä äänestyksessä on huomioitava muutama tärkeä seikka:

 •  Esteellisyys: osakas ei voi äänestää omistamillaan osakkeilla sellaisessa äänestyksessä, jonka lopputuloksesta olisi odotettavissa etua tai haittaa hänelle henkilökohtaisesti tai hänen perheenjäsenilleen.
 •  Osakeryhmä: yhden huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet muodostavat jakamattoman kokonaisuuden. Kaikilla osakeryhmän osakkeilla on äänestettävä saman vaihtoehdon puolesta, eikä niitä voi jakaa silloinkaan, kun huoneistolla on useita yhteisomistajia.
 •  Äänileikkuri: yhtiökokouksessa voi äänestää korkeintaan 20 prosentilla yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Jos osakkaan omistamien osakkeiden tuottama äänimäärä on suurempi, jätetään ylimenevä osa äänestyksessä huomiotta.
 •  Äänimäärä: taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Äänimäärä voi olla ääni per osake, mutta se voi myös määräytyä muiden perusteiden mukaan, esimerkiksi niin, että huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden kokonaisuus eli yksi osakeryhmä tuottaa yhden äänen.

Esteellisyys

Esteellisyys tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi taloyhtiössä äänestää ”omassa asiassaan”, eli silloin, kun päätettävänä olevassa asiassa osakkaan ja yhtiön edut ovat tai saattavat olla ristiriidassa.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas tai hänen valtuuttamansa ei saa yhtiökokouksessa äänestää asiassa, joka koskee:

 • osakkaan ja yhtiön välistä sopimusta tai muuta oikeustointa,
 • vastuuvapauden myöntämistä osakkaalle itselleen
 • kannetta osakasta vastaan
 • osakkaan vapauttamista vahingonkorvausvelvollisuudesta tai muusta velvoitteesta yhtiötä kohtaan,
 • osakkaan huoneiston uudistusta tai muuta kuin välttämätöntä kunnossapitoa, joka poikkeaa muiden osakkaiden hallinnassa olevien huoneistojen kunnossapidosta tai uudistamisesta,
 • osakkaan huoneiston ottamista yhtiön hallintaan,
 • yhtiön ja kolmannen välistä edellisissä kohdissa mainittua asiaa, jos osakkaalle on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa.

On huomattava, että esteellisyys koskee vain osakkaan omistamia osakkeita. Jos osakas valtuutettuna edustaa muita osakkaita, saa hän äänestää edustamillaan osakkeilla silloinkin, kun hän itse on esteellinen.

Mikäli kaikki osakkaat olisivat esteellisiä yhtiökokouksessa, ei esteellisyyssäännöksiä sovelleta.

Esimerkki

Osakas A:ta edustaa yhtiökokouksessa valtuutettu X, joka on myös asunto-osakeyhtiön osakas. Valtuutettu edustaa kokouksessa osakas A:n 100 osaketta sekä omia 200 osakettaan.

Esteellisyystilanteet

 1. osakas A on esteellinen asiaa käsiteltäessä,
 2. valtuutettu X on esteellinen asiaa käsiteltäessä,
 3. osakas A ja valtuutettu X ovat esteellisiä asiaa käsiteltäessä,
 4. kumpikaan ei ole esteellinen asiaa käsiteltäessä.

1-kohdan tilanteessa valtuutettu X ei voi äänestää osakas A:n 100 osakkeella, mutta voi äänestää omilla 200 osakkeellaan. 2-kohdan tilanteessa valtuutettu voi äänestää osakas A:n 100 osakkeella, mutta ei voi äänestää omilla 200 osakkeellaan. 3-kohdan tilanteessa valtuutettu ei voi äänestää osakas A:n eikä omilla osakkeillaan, mutta 4-kohdan tilanteessa valtuutettu voi äänestää molemmilla osakeryhmillä eli yhteensä 300 osakkeella.

Osakeryhmä

Saman osakehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet eli ns. osakeryhmä muodostaa yhtiökokouksen äänestyksissä jakamattoman kokonaisuuden. Tämä tarkoittaa, että osakehuoneiston ollessa useamman henkilön yhteisomistuksessa, voivat he äänestää yhtiökokouksessa vain yhdessä. Jotta tällaisissa tapauksissa omistajat voisivat ylipäänsä äänestää, tulee heidän joko olla kaikkien läsnä yhtiökokouksessa ja äänestää yhdessä saman vaihtoehdon puolesta tai valtuuttaa yksi henkilö käyttämään huoneiston käyttöön oikeuttavien osakkeiden äänivaltaa.

Äänileikkuri

Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 13 § rajoittaa yhden osakkaan omistamien osakkeiden tuottamaa äänimäärää korkeintaan viidesosaan yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Tästä äänileikkuri-säännöstä voidaan poiketa yhtiöjärjestyksessä.

Äänirajoitus koskee vain saman osakkaan omistamilla osakkeilla äänestämistä. Valtuutuksen nojalla sama henkilö voi äänestää myös yhteensä yli viidesosalla yhtiökokouksessa edustetuista äänistä, kunhan niiden äänimäärät eivät yhden osakkaan osalta ylitä viidesosaa kokouksessa edustetuista äänistä.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä äänileikkurista laista poikkeavalla tavalla, sulkea se pois, rajoittaa sitä tai tiukentaa äänileikkuria jopa alle viidesosaan.

On huomattava, että äänileikkurilla voi olla päätöksentekoa merkittävästi rajoittavia vaikutuksia sellaisissa yhtiökokouksissa, joissa joudutaan äänestämään asioista, joista yhtiökokous päättää määräenemmistöllä.

Esimerkki äänileikkurista

Yhtiössä on kymmenen osakehuoneistoa. Osakehuoneistoon hallintaan oikeuttaa kymmenen osakkeen osakeryhmä. Asunto-osakeyhtiössä on siis yhteensä sata osaketta.

Yhtiössä on seitsemän osakasta, joista A omistaa neljän huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet eli yhteensä 40 osaketta. Muut osakkaat omistavat 10 osaketta kukin. Yhtiökokouksessa, jossa kaikki osakkaat ovat läsnä, voi A äänileikkuri-säännön takia äänestää korkeintaan 100/5 = 20 osakkeella.

Äänimäärä

Yksi osake tuottaa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa yhden äänen. Huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden eli niin sanotun osakeryhmän osakemäärät tyypillisesti vaihtelevat yhtiöittäin, joissain yhtiöissä huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden määrä voi olla esimerkiksi yhdestä kolmeen, joissain useita tuhansia. Yhtiöjärjestyksessä voi poikkeuksellisesti olla myös määräys siitä, että yksi osakeryhmä (eli huoneiston hallintaan oikeuttava osakkeiden kokonaisuus) tuottaa vain yhden äänen.

Testaa osaamistasi kolmella kysymyksellä

Verkkokaupastamme löydät lisää tietoa aiheesta

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti