Asumiskustannusten kohtuullisuutta ARA-asunnoissa edistävä säädösehdotus lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla edistettäisiin asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa. Esityksellä toteutettaisiin useita Juha Sipilän hallituksen ohjelman sisältämiä toimenpidekirjauksia.

Omakustannusperiaatteen noudattaminen yhtenäisemmäksi

Valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen eli niin sanottujen ARA-asuntojen vuokrat ja käyttövastikkeet on määriteltävä omakustannusperiaatetta noudattaen. Sen mukaan asukkailta perittävillä vuokrilla ja käyttövastikkeilla saa kattaa lähinnä vain talon rakentamisesta aiheutuneet pääomakulut sekä kiinteistön hoito- ja korjauskulut. Valtaosassa ARA-asunnoista vuokrat ja käyttövastikkeet ovat kohtuullisena pidettävällä tasolla ja selvästi matalampia kuin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat. Eri vuokrataloyhteisöillä on kuitenkin erilaisia tapoja soveltaa omakustannusperiaatetta koskevia säännöksiä, mikä on johtanut paikoin huomattaviinkin eroihin eri toimijoiden omistamien ARA-asuntojen vuokratasoissa.

Esityksellä puututtaisiin tähän ongelmaan tarkentamalla omakustannusperiaatetta koskevia säännöksiä siten, että vuokrien ja käyttövastikkeiden kohtuullisuus toteutuisi nykyistä paremmin. Asuntojen tuleviin korjauskustannuksiin varautuminen asukkailta perittävissä vuokrissa ja käyttövastikkeissa saisi jatkossa olla enintään kohtuullista. Tämä hillitsisi vuokrien ja vastikkeiden nousua varsinkin rakennuksen ensimmäisinä vuosina. Vuokrien ja käyttövastikkeiden tasaus kiellettäisiin hallitusohjelman mukaisesti yli maakuntarajojen. Tällöin järjestelmästä tulisi asukkaiden kannalta alueellisesti oikeudenmukaisempi ja kasvuseuduille tarkoitetut tuet kohdistuisivat näille alueille.

Lisäksi valtion tukemien vuokratalojen omistajille asetettaisiin velvoite hankkimiensa merkittävien kiinteistönhoitopalveluiden ja kunnossapitotöiden kilpailuttamiseen ja jälkilaskelmien laatimiseen vastaavalla tavalla kuin asumisoikeustalon omistajilla on nykyisin. Kilpailuttamisvelvoite hillitsisi osaltaan asumiskustannusten nousua, ja jälkilaskelmat tehostaisivat omakustannusvuokrasäännösten noudattamista ja valvontaa.

Korkotukilainojen lyhennysohjelmasta nykyistä houkuttelevampi

Esitys sisältää myös pienempiä muutoksia korkotuki- ja aravalainsäädäntöön. Korkotukilainojen lainanlyhennyksiä muutettaisiin nykyistä etupainotteisemmiksi. Kun lainaa lyhennettäisiin nopeammin laina-ajan alussa, sekä omistajan että valtion riski pienenisi. Lisäksi eräitä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle kuuluvia korkotukilainojen maksuohjelmiin liittyviä tehtäviä siirrettäisiin Valtiokonttorille. Korkotuki- ja aravalainajärjestelmiä koskevia muutoksenhakusäännöksiä muutettaisiin vastaamaan muiden hallintoasioiden valitussäännöksiä.

Omakustannusperiaatetta koskevien säännösten muuttamista koskeva luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella jo edellisellä hallituskaudella vuonna 2013. Esitystä ei kuitenkaan tuolloin annettu eduskunnalle.

Lausuntoja voi antaa 26.9.2015 asti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa, ja uudet säännökset tulisivat voimaan vuoden 2016 alussa. Vuokrien ja käyttövastikkeiden määritystä koskevat muutokset tulisivat sovellettaviksi vasta vuonna 2017, jotta toimijoille jäisi riittävän pitkä aika muuttaa nykykäytäntöjään.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetuin lain muuttamisesta

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti