Hallittu projekti ratkaisee tyytyväisyyden rakentajaan

Rakentamisen laatu koostuu rakennushankkeen eri osapuolten toiminnasta ja yhteistyöstä. Hankkeen osapuolet painottavat kuitenkin hankkeen onnistumisessa eri tekijöitä. Rakentamisen Laatu RALA ry:n tekemä selvitys kertoo, mitkä asiat ovat tärkeimpiä, kun arvioidaan pääurakoitsijan onnistumista rakennushankkeessa.

Jotta rakentamisen laatua voidaan kehittää, on tiedettävä, mitkä tekijät vaikuttavat rakennushankkeen eri osapuolten kokemaan laatuun. Rakentamisen Laatu RALA ry:n tekemän selvityksen mukaan tärkeimmät pääurakoitsijan toiminnan laatuun vaikuttavat yksittäiset tekijät ovat:

  • Tilaajat: Tilaaja on saanut riittävästi tietoa projektin lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä.
  • Rakennuttajat: Talotekniikan toimivuudelle asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin.
  • Suunnittelijat: Projektinhallinta on suunnitelmallista ja systemaattista.
  • Aliurakoitsijat: Pääurakoitsijan ongelmanratkaisukyky on hyvä.
  • Pääurakoitsijat (aliurakoitsijalle): Virheet ja puutteet on korjattu sovitusti.

Projektinhallinta ja sen systemaattisuus ja suunnitelmallisuus vaikuttaa vahvasti siihen, millaiseksi tilaajat, suunnittelijat ja aliurakoitsijat kokevat pääurakoitsijoiden rakentamisen laadun. Se on myös tärkeä kehityskohde, sillä tilaajat, suunnittelijat ja aliurakoitsijat eivät ole kovin tyytyväisiä siihen, mutta sillä on suuri vaikutus koettuun laatuun. Vain rakennuttajilla muut tekijät ovat tärkeämpiä.

Rakentamisen Laatu RALA ry on kerännyt vuodesta 2008 alkaen projektipalautetta rakennushankkeen eri osapuolten yhteisellä RALA-projektipalautejärjestelmällä. Järjestelmässä on lähes 2 000 rakennushanketta, joista on annettu yli 6 000 palautetta. Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen ja erikoistutkija Sami Kärnä Aalto-yliopistosta ovat selvittäneet aineiston avulla, miten yksittäiset tekijät vaikuttavat rakennushankkeen osapuolten tyytyväisyyteen urakoitsijan tuottamaan laatuun ja miten nämä tekijät suhteutuvat toisiinsa.

Projektinhallinnan systemaattisuuden ja suunnitelmallisuuden lisäksi pääurakoitsijoiden toiminnassa tärkeitä kehityskohteita ovat mm. riskienhallinta, aliurakoitsijoiden osaaminen ja ammattitaito sekä laadunvarmistukseen liittyvät tekijät. ”Esimerkiksi tilaajan näkökulmasta epävarmuuden hallitseminen on keskeistä, eikä siihen varautuminen ole sillä tasolla kuin tilaajat toivoisivat sen olevan. Tilaajien näkökulmasta myös taloudellisten vaatimusten saavuttaminen ontuu pääurakoitsijoiden toiminnassa”, Juha-Matti Junnonen toteaa.

Vahvuusalueita pääurakoitsijan toiminnassa ovat mm. yhteistyö niin rakennuttajan, aliurakoitsijan kuin tulevien asukkaiden ja käyttäjien kanssa ja urakoitsijan henkilöstön osaaminen ja ammattitaito.

Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama toimija, jonka tavoitteena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. RALA kerää ja ylläpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa niille pätevyyksiä ja luokituksia. RALAn palveluita ovat RALA-pätevyys, RALA-sertifiointi, RALA-projektipalaute ja Luotettava Laatutyömaa. Lisätietoja www.rala.fi.

RALA-projektipalaute on rakennusalan osapuolten yhteinen palautejärjestelmä, jossa rakennushankkeen eri osapuolet (tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat) voivat antaa ja saada palautetta sekä projektin aikana että sen päätyttyä. Projektin tehokkaan arvioinnin ja systemaattisen palautteen merkitys korostuu, kun rakennushankkeet tulevat entistä suuremmiksi, monimutkaisemmiksi ja vaikeammin hallittaviksi. Myös uudet toteutusmuodot sekä osapuolten välisten yhteistyösuhteiden kehittyminen vaativat toimijoiden keskinäistä arviointia.

RALA on kerännyt projektipalautetta järjestelmänsä kautta vuodesta 2008 alkaen. Järjestelmässä on kaikkiaan 1 747 hanketta ja noin 6 000 palautetta. Nyt tehdyssä analyysissa mallinnettiin projektipalautteen eri tekijöiden välisiä riippuvuuksia ja niiden vaikutusta osapuolten kokemaan laatuun. Tämän ns. laatutekijä-analyysin avulla laatuun vaikuttavat tekijät voidaan jakaa neljään ryhmään:

  • kehityskohteet (tyytyväisyys on alhainen ja vaikutus koettuun laatuun on suuri)
  • vahvuusalueet (sekä tyytyväisyys että vaikutus koettuun laatuun on suuri)
  • mahdollisen ylisuorittamisen alueet (tyytyväisyys on korkea mutta vaikutus koettuun laatuun alhainen)
  • matalan prioriteetin kohteet (sekä tyytyväisyys että vaikutus koettuun laatuun on pieni).

Aikaisemmin RALA on kertonut tilaajien ja rakennuttajien antamasta palautteesta pääurakoitsijalle sekä suunnittelijoiden saamasta palautteesta hankkeen eri osapuolilta.

Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama toimija, jonka tavoitteena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. RALA kerää ja ylläpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa niille pätevyyksiä ja luokituksia. RALAn palveluita ovat RALA-pätevyys, RALA-sertifiointi, RALA-projektipalaute ja Luotettava Laatutyömaa. Lisätietoja www.rala.fi.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti