Lisää kohtuuvuokraisia asuntoja uudella 10 vuoden korkotukimallilla

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, joka koskee uutta 10 vuoden korkotukimallia valtion tukemien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseksi. Tasavallan presidentti vahvisti asetuksen taustalla olevan lain uudesta korkotukimallista kesäkuun lopussa. Uusi tukimalli on osa hallituksen kärkihanketta asuntorakentamisen lisäämiseksi.

Presidentin vahvistamalla lailla otetaan käyttöön uusi lyhytaikaisempi korkotukimalli vuokratalojen rakentamista varten nykyisen 40 vuoden korkotukimallin rinnalle. Uusi tukimalli monipuolistaa valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon rahoitusvaihtoehtoja ja lisää kohtuuvuokraisten asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa. Malliin liittyy korkotuen ohella valtion takaus. Malli on avoin kaikille tukiehdot täyttäville ja niihin sitoutuville toimijoille.

Uusi korkotukimalli on nykyistä pitkää korkotukijärjestelmää joustavampi ja hallinnollisesti kevyempi. Asuntojen käyttöä ja luovutusta koskevat rajoitukset kestävät lähtökohtaisesti 10 vuotta, mutta toimijan hakemuksesta tuki- ja rajoitusaikaa voidaan pidentää 10 vuotta kerrallaan enintään kaksi kertaa. Tänä aikana asuntojen tulee olla vuokrakäytössä, niistä voi periä vain kohtuullista vuokraa, eivätkä samassa asunnossa asuvien yhteenlasketut tulot voi ylittää tiettyä euromääräistä rajaa.

Tänään annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään korkotukilainojen tarkemmista laina- ja tukiehdoista. Asetuksessa säädetään muun muassa korkotuen määrästä ja maksuajasta sekä asukkaiden valinnalle asetettavan tulorajan suuruudesta. Lisäksi asetuksella asetetaan enimmäismäärät asunnoista perittävien vuokrien vuotuisille korotuksille, vuokriin sisällytettävälle varautumiselle asuntojen tuleviin hoito- ja perusparannuskustannuksiin sekä omistajan omarahoitusosuudelle laskettavan koron ja omistajalle tuloutettavan tuoton suuruudelle. Asetus vastaa sisällöltään sitä asetusluonnosta, joka oli liitteenä eduskunnan hyväksymässä hallituksen esityksessä uutta korkotukimallia koskevaksi laiksi.

Uutta korkotukimallia koskeva laki ja valtioneuvoston asetus tulevat voimaan 1.8.2016. Uusia korkotukilainoja haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti