Lisärakentaminen voi rahoittaa taloyhtiön peruskorjauksen – 4 vinkkiä

Lisärakentamisen avulla taloyhtiö voi rahoittaa kalliin peruskorjauksen jopa kokonaan tai osittain. Tekniset selvitykset ja perusteelliset laskelmat paljastavat hankkeen kannattavuuden, kertoo A-Insinöörien suunnittelujohtaja Tuomas Koski-Lammi.

Onko taloyhtiöösi tulossa suuria peruskorjauksia kuten putki- tai hissiremontteja? Onko taloyhtiössäsi käyttämätöntä rakennusalaa tai vajaakäytössä olevia tiloja? Lisärakentaminen on yksi mahdollisuus rahoittaa kalliita remontteja.

Lisärakentaminen on kiinteistökohtaista täydennysrakentamista: olemassa olevan rakennuksen korottamista, sen laajentamista tai rakentamista tyhjänä olevalle tontille tai tontin osalle. Lisärakentamista on myös tilojen käyttötarkoituksen muutos, esimerkiksi liike- ja toimistotilojen ottaminen asumiskäyttöön.

Lisärakentamisesta saaduilla tuloilla, kuten rakennusoikeuden tai ullakolle tehtyjen asuntojen myynnillä, on mahdollista rahoittaa rakennuksen kalliita korjaushankkeita. Samalla puhalletaan rakennukseen uutta elämää ja nostetaan taloyhtiön arvoa.

Taloudellisesti kannattavinta lisärakentaminen on yleensä kaupunkien keskustoissa, jossa uusien asuntojen kysyntä on vilkasta ja hinnat korkeammat kuin muualla.

Lisä- ja täydennysrakentaminen saattaa hyödyttää taloyhtiötä taloudellisesti. Se nostaa usein myös yhtiön arvoa.

Huomioi nämä neljä seikkaa lisärakentamisessa:

1. Kartoita lisärakentamisen vaihtoehdot ja alueen hintataso

Kun idea lisärakentamisesta on taloyhtiössä syntynyt, alkaa vaihtoehtojen kartoittaminen ja esiselvitysten tekeminen. Mitä juuri teidän taloyhtiössänne on mahdollista toteuttaa: voiko tilojen käyttötarkoitusta muuttaa, onko rakennuksen korkeutta mahdollista lisätä tai onko tontilla kenties tilaa lisäsiivelle?

Jos ajatuksena on vaikkapa rakentaa ullakkoasuntoja, on jo alkuvaiheessa hyvä selvittää, onko uusille asunnoille kysyntää alueella ja mikä alueen hintataso on. Kunnan tai kaupungin kaavoitukseen ja viranomaisiin on myös hyvä olla yhteydessä varhaisessa vaiheessa.

Merkittävien remonttien ja hankkeiden aloittamisesta päätetään aina taloyhtiön yhtiökokouksessa. Lisärakennushankkeissa pidetään yleensä useampi yhtiökokous projektin eri vaiheissa.

2. Selvitä rakennustekniset vaatimukset ja varmista kannattavuus

Projektin alussa tehtävillä teknisillä esiselvityksillä varmistetaan, että talotekniikka tai rungon rakenteet kestävät lisärakentamisen. Lisäkerroksia harkittaessa on otettava huomioon, että alapuolisiin kerroksiin on usein vaikea tehdä vahvistuksia tai taloteknisiä muutoksia.

Ullakkorakentamisessa on huomioitava, että rakennus voi olla suojeltu. Silloin esimerkiksi julkisivuun ei ole mahdollista tehdä suuria muutoksia, ja rajoitukset voivat nostaa kustannuksia.

Tekniset selvitykset kertovat kustannukset ja kannattavuuslaskelmat näyttävät, millaista tuottoa lisärakentaminen voi tuoda taloyhtiölle. Joskus voi käydä niin, että tässä vaiheessa todetaan, ettei hanke kannata ja siitä luovutaan. Lue lisää: Täydennysrakentaminen

3. Panosta perusteelliseen suunnitteluun – ota kumppani avuksi

Lisärakennushankkeet ovat aina pitkiä projekteja ja vaativat onnistuakseen huolellista suunnittelua. Asiantunteva, hyvin verkostoitunut hankekumppani kannattaa ottaa mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa varmistamaan projektin onnistuminen ja osakkaiden hyödyt. Lue lisää: Rakennuttajakonsultti saa taloyhtiön hankesuunnittelun sujumaan

Me A-Insinööreillä autamme taloyhtiötä selvityksissä, laadimme toteutuskelpoisen hankesuunnitelman, varmistamme kannattavuuden, kokoamme oikeat toimijat hankkeen ympärille ja viemme projektia eteenpäin. Hyvässä hankesuunnitelmassa päätetään hankkeen muodosta ja sovitaan kustannusarvio.

A-Insinöörit ovat apuna myös sopimusviidakossa. Lisärakentaminen voi edellyttää aie- ja esisopimuksia sekä merkintä-, kauppa-, hallinnanjako-, maankäyttö- tai maanvuokrasopimuksia.

4. Muista avoin tiedottaminen ja vuoropuhelu

Avoin tiedottaminen ja vuoropuhelu on olennaisen tärkeää, jotta hankkeen kaikki osapuolet tietävät alusta saakka, mitä ollaan tekemässä ja miten projekti etenee.

Etukäteiskeskustelua naapuriyhtiöiden kanssa ei välttämättä tarvita, sillä ne eivät osallistu varsinaiseen päätöksentekoon. Jossain hankkeissa kuitenkin myös naapuritaloyhtiöiden edustajia on hyvä tiedottaa alusta asti, ja viimeistään naapureita on kuultava rakennuslupavaiheessa.

Täydennysrakentamisen laajat mahdollisuudet

Täydennysrakentaminen voi tarkoittaa myös laajaa, useiden tonttien ja rakennusten uudistamista. Mittavimmillaan purkavassa täydennysrakentamisessa koko taloyhtiön nykyinen osakekanta myydään uudelle kiinteistöyhtiölle, joka purkaa vanhat rakennukset ja rakennuttaa uudet.

Lisä- ja täydennysrakentaminen tiivistävät olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Uusien asuntojen ja palveluiden rakentaminen olemassa olevan kunnallistekniikan ja esimerkiksi joukkoliikennereittien läheisyyteen on myös ympäristöystävällistä.

Kiinnostuitko lisärakentamisesta? Tutustu A-Insinöörien täydennys- ja lisärakentamisen palveluihin!

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti